مقالۀ  محقق دورۀ دکتری دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر حسین اصغر رهنما و دکتر علی اصغر مولوی در ژورنال بین المللی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مریم باشی  محقق دورۀ دکترای فیزیک دانشگاه حکیم سبزورای موفق به چاپ مقالۀ خود با عنوان
 ۱۲۵Te NMR shielding and optoelectronic spectra in XTe3O8 (X= Ti, Zr, Sn and Hf) compounds: Ab initio calculations
در مجله معتبر و بین المللی
Journal of Molecular Structure
با IF=1/753 شد.
گفتنی است این مقاله دومین مقاله ی چاپ شده و مستخرج از رساله دکتری در سال جاری بوده که به بررسی تشدید مغناطیسی هسته تلریوم ۱۲۵ در ترکیبات سنگین XTe3O8 می پردازد. ترکیبات تلوریت کاربرد وسیعی در صنعت اپتوالکترونیک داشته و در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. در این تحقیق برای نخستین بار و با استفاده از نرم افزار WIEN2K  ارتباط میان استحفاظ مغناطیسی هسته و خواص اپتیکی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.
لینک مقاله
https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.07.041