چاپ مقالۀ دانشجوی دکتری گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال های بین المللی

مقالۀ  محقق دورۀ دکتری دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکتر حسین اصغر رهنما و دکتر علی اصغر مولوی در ژورنال بین المللی منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مریم باشی  محقق دورۀ دکترای فیزیک دانشگاه حکیم سبزورای موفق به چاپ مقالۀ خود با عنوان ۱۲۷I NMR Calculations in binary metal iodides by PBE_GGA, YS_PBEO and mBJ  exchange correlation potenyials در ژورنال های مطرح Soild State nuclear magnetic resonance (SSNMR)با  impact factor=2/25, Q1, Rank  شد.
این مقاله به تحقیق و بررسی استحفاظ تشدید مغناطیسی هستۀ ید ۱۲۷ در ترکیبات باینری فلزی یدید با کمک نرم افزار WIEN2K پرداخته است که زمینۀ کاری بسیار جدیدی در فیزیک حالت هسته ای و جامد محسوب می ش
درهمین زمبنه سه مقالۀ ISI دیگر نیز آمادۀ submit می باشد.
شایان ذکر است پیش از این دو مقاله علمی و پژوهشی و یک مقالۀ ISI و ۵ مقالۀ کنفرانسی از خانم باشی نیز منتشر شده است.
جهت مشاهدۀ مقاله کلیک فرمایید.