مقاله حاصل از پژوهش مشترک اعظم ابارشی دانشجوی رشته فیزیک حالت جامد  با راهنمایی دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد و محققان دانشگاه بجنورد، در مجله معتبرMaterials Science and Engineering B (MSEB) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این مقاله چهارمین مقاله خانم ابارشی و نودمین مقاله دکتر رهنمای علی آباد، عضو هیئت علمی رشته فیزیک حالت جامد دانشگاه حکیم سبزواری که در مجلات علمی معتبرجهان منتشر می شود.

 در پژوهش حاضر برای اولین با خواص اپتو الکترونیکی و ترمو الکتریکی ترکیب HgGa2S4 بررسی شده است.

گفتنی است نتایج حاصله نشان می دهد با اعمال فشار در زمان ساخت ترکیب بازده ترموالکتریکی آن را تا ۹۸ درصد افزایش دارد. قابل ذکر است که ترکیب فوق می تواند در موتورهای هیبریدی با بازده بالا مورد استفاده قرار بگیرد.

دسترسی به مقالات چاپ شده از این دانشجوی ارشد دانشگاه از طریق لینک های زیر امکان پذیر است:

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921510721002968

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12598-019-01235-0

https://link.springer.com/article/10.1007/s12598-019-01237-y

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aa877c