کتاب شکوه شعر شیعی؛ سیری در چکامه ارزشمند ازریه سروده شاعر مجاهد شیعه شیخ کاظم ازری تالیف دکتر مهدی نوری کیذقانی عضوهیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری و  دکتر احمد احمدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.

وب سایت دانشکده الهیات در مطلبی به معرفی این کتاب پرداخته است که در ادامه خواهی خواند:

قصیده ازریه که به «الهائیه الطویله» و «قرآن الشعر الأکبر » نیز معروف است از جایگاه ادبی و دینی بسیار بالایی برخوردار است و از شاهکارهای شعر شیعی به حساب می آید.
در بیان ارزش و جایگاه دینی این چکامه همین بس که نقل‌شده شیخ محمدحسن صاحب کتاب گران‌سنگ «جواهر الکلام» آرزو می کرد این قصیده را در نامه عمل او نویسند و جواهر الکلام را در نامه اعمال ازری! و وقتی این قصیده را برای علامه سید مهدی بحر العلوم می خواندند به احترامش ایستاده به آن گوش فرا می‌داد و شیخ کاظم را بسیار احترام و تجلیل می کرد

ازنظر ادبی نیز این قصیده اهمیت بسیاری دارد و موردتوجه شاعران و اهل ادب قرارگرفته است. پس از ازری شاعران متعددی به استقبال و تخمیس آن رفته و ادبا و علمای فراوانی به شرح آن پرداخته اند. زبان استوار، واژگان فصیح، استعارات و تشبیهات فراوان، آرایه های ادبی دور از تکلف و مخصوصاً جناس و طباق، و نیز طنین موسیقایی شگفت ازریه، ارزش ادبی و بلاغی بالایی به آن داده و زیبایی این قصیده را دوچندان نموده است.

کتاب حاضر از مقدمه ای سودمند و دو بخش اصلی تشکیل شده است.
در بخش نخست به ترجمه روان و شرح لغات دشوار ازریه پرداخته شده است . در این بخش برای خوانش راحت تر و امکان تطبیق متن عربی اشعار با ترجمه فارسی، ترجمه به صورت مقابله ای تنظیم شده است. در بخش دوم نیز سعی شده با استفاده از منابع مهم و معتبر حدیثی، تاریخی و ادبی به شرح اشارات و نکات این قصیده ارزنده پرداخته شود.

منبع: وب سایت دانشکده الهیات