چهاردهمین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

سی و یکم اردیبهشت لغایت چهارم خردادماه ۱۴۰۱

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)

http://hcloud.hsu.ac.ir/index.php/s/kK5O2F0KoTBO0kP