چهاردهمین میزگرد پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

موضوع: جایزه نوبل ادبیات و بررسی نوبلیست های سال های اخیر

🔺دوشنبه ۲۲ آبان، ساعت۱۲/۳۰، تالار اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی