چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۹۵ در محل دفتر ریاست دانشکده علوم پایه با حضور کلیه اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی ظرفیت پیشنهادی کدهای آموزشی در مقطع کارشناسی، سند راهبردی ۵ ساله دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دانشکده ها امور اجرایی خود را بر این اساس تنظیم و اجرایی نمایند.