چهل و سومین خبرنامه تصویری دانشگاه حکیم سبزواری

بیست و چهارم خرداد لغایت شانزدهم تیرماه ماه ۱۴۰۲

(روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری)