در چهل و هفتمین جلسه شورای مرکز رشد با ورود شرکتهای آدلان پایا با ایده محوری طراحی و ساخت مولتی روتور سمپاش کشاورزی، شرکت افزار نیمه هادی سربداران با ایده محوری طراحی و ساخت دستگاه های الکترونیکی و شرکت بهینه سازان کویر ایمن بیهق با ایده محوری استفاده سیستمهای تجدیدپذیرجهت هوشمندسازی شهر به دوره رشد موافقت شد.