اعضای محترم هیات علمی

با عنایت به تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۱۳۹۶ و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ و نظر به ضرورت اشراف و آگاهی اعضای محترم هیات علمی، ‌دانشجویان ارشد و دکتری از مفاد قانون و آیین نامه اجرایی، کارگاه تحت عنوان “بررسی و تشریح قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن” در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ساعت ۱۴-۱۲ در محل سالن همایش های بیهقی برگزار می گردد. حضور اعضای محترم هیات علمی (اعم از پیمانی، رسمی آزمایشی و قطعی) در کارگاه الزامی است.