کارگاه آشنایی با بازاریابی با تدریس دکتر دخانیان مدرس مرکز آموزش عالی اتاق بازرگانی خراسان به همت مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  در تالار همایش بین المللی بیهقی برگزار شد.