کارگاه آشنایی با بازاریابی یا مارکتینگ  MARKETING  توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه حکیم سبزواری و با حضور دکتر فریبرز دخانیان مدرس مرکز آموزش عالی اتاق بازرگانی خراسان، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم پزشکی مشهد و مرکز آموزش و پژوهش صنایع خراسان، جهت اعضای هیات علمی، دانشجویان، ایده پردازان و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد در تاریخ سه شنبه ۱۸/۷/۹۶ در محل سالن کنفرانس بیهقی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این دوره توانمند سازی ایده پردازان در جهت آشنایی با بازاریابی در فروش و کسب و کار می باشد.
گفتنی است به شرکت کنندگان در کارگاه گواهی نامه حضور در کارگاه ارائه خواهد شد.