به همت مرکز مشاوره دانشگاه کارگاه آموزشی”مداخله در بحران های دانشجویی”ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی دانشگاه با تدریس دکتر حسین شاره دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم برگزار شد.