به همت مدیریت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت کارگاه آموزشی” آموزش مبتنی بر دیالوگ: درک حضور دانشجو” با تدریس دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.