مدیریت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت با مشارکت معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی در نظر دارد به منظور توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی(با ظرفیت ۳۰ نفر) تحت عنوان: ” آموزش مبتنی بر دیالوگ: درک حضور دانشجو” توسط آقای دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان اقدام نماید، مستدعی است حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱/۳۱ جهت ثبت نام در کارگاه با داخلی ۲۶۵۱ سرکار خانم سمیه بخشی تماس حاصل نمایید.

 شایان ذکر است کارگاه  از ساعت ۸ الی۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۲  در محل سالن کنفرانس مرکزی برگزار  و برای شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه با امضاء معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی صادر خواهد شد.