کارگاه آموزشی ((سلول درمانی سرطان)) که توسط مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری عضو وابسته گروه زیست شناسی جناب آقای دکتر ناصر مسروری، محقق پسادکتری دانشگاه مونترال، در تاریخ های ۲۳،۱۷،۱۶ و۲۴ اسفندماه سال جاری به صورت وبینار برگزاری می شود.

سایت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه حکیم سبزواری

https://www.hsu.ac.ir/azad/