کارگاه آموزشی ” طراحی تجربه های یادگیری در آموزش عالی”  در میان استقبال بسیار خوب اعضای هیات علمی در  دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محورهای این کارگاه که با استقبال بسیار خوب اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد، شامل دیدگاه های معرفت شناسی یاددهی-یادگیری، نقش مدرس در یادگیری-یاددهی، تدریس اثربخش، سنجش آموخته های دانشجویان  و مدرس آن دکتر عباس بازرگان استاد دانشگاه تهران بود.

گفتنی است این کارگاه به همت مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC