کارگاه آموزشی « مهارت ارتباط موثر» ویژه سرپرستان خوابگاه های دانشجویی به همت مرکز مشاوره دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این کارگاه مباحثی همچون ضرورت ارتباط، عوامل موثر بر ارتباط، اعتماد، همدلی، اصالت وتکنیک های موثر در ارتباط موفق آموزش داده شد، همچنین در خلال این کارگاه سرپرستان خوابگاه با مسئولین مرکز مشاوره در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان خوابگاه ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنی است مدرس این کارگاه دکتر نامنی، رئیس مرکز مشاوره و مشاوره خانواده دانشگاه حکیم سبزواری بود.