دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

کارآفرینی، اشتغال و قوانین کار

مدرس: عقیل مختاری معاون مدیر کل و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار

ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان
زمان:یکشنبه ۱۰تیرماه، ساعت۱۱/۳۰
مکان:تالار دانشکده نفت و پتروشیمی