در تداوم اجرای برنامه حسابداری تعهدی و به منظور تسهیل در فرایندهای خرید کالا و خدمات ۱۸ مرکز هزینه دانشگاه حکیم سبزواری کارگاه آموزشی-کاربردی به مدت ۴ ساعت ویژه کارپردازان دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.