کارگاه آموزشی کنکور با حضور دکتر مولوی رییس دانشگاه، معاون آموزشی و مسئولان حوره آموزش دانشگاه و معاونین آموزشی مدارس، سرگروه های متوسطه دوم نظری و حوزه مشاوره به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد. از مباحث این جلسه می توان به مدیریت استرس، تکنیک های ایجاد انگیزه و آرامش دانش آموزان کنکوری در ماه های منتهی به برگزاری کنکور اشاره کرد.