کارگاه آموزش طرح تفکیک زباله از مبداء در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۷ در دو شیفت صبح و بعدازظهر برای نیروهای سلف دانشگاه در سلف ریحان توسط پیمانکار طرح مدیریت بهینه پسماند با نظارت و هماهنگی واحد بهداشت محیط دانشگاه برگزار شد.