کارگاه اتومکانیک دانشکده فنی و مهندسی با نام کارگاه مهندس شهید حسن جمال آبادی با حضور ریاست دانشگاه و جمعی از اعضای اتحادیه تعمیرکاران سبزوار افتتاح شد.

به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و مذاکره با اتحادیه تعمیرکاران خودرو شهرستان سبزوار جهت تجهیز کارگاه اتومکانیک، کارگاه اتومکانیک مزین به نام مهندس شهید حسن جمال آبادی توسط رئیس محترم دانشگاه افتتاح شد.

در این افتتاحیه که جمعی از استادان گروه مهندسی مکانیک، مهندسی برق دانشگاه و تعدادی از اعضای اتحادیه تعمیرکاران حضور داشتند به ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت شهرستان جهت مهارت آموزی دانشجویان تاکید شد. دانشگاه با اتحادیه تعمیرکاران خودرو و تراشکاری شهرستان وارد مذاکره شده و با هزینه اتحادیه کارگاه اتوماتیک را تجهیز نموده است.

این کارگاه با قطعات اهدایی اتحادیه مکانیک شهرستان سبزوار به ارزش بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان و هزینه ۳۵ میلیون تومانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای استفاده علاقه مندان تجهیز شده است.
لازم به ذکر است مهارت آموزی دانشجویان در این کارگاه با کمک اساتید فنی اتحادیه انجام خواهد شد.