کارگاه اتومکانیک دانشکده فنی و مهندسی با نام کارگاه مهندس شهید حسن جمال آبادی با حضور رئیس، استادان و مسئولین دانشگاه و جمعی از اعضای اتحادیه تعمیرکاران سبزوار افتتاح شد.

به همت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه و اتحادیه تعمیرکاران خودرو شهرستان سبزوار کارگاه اتومکانیک مزین به نام مهندس شهید حسن جمال آبادی توسط رئیس  دانشگاه افتتاح شد.

در این افتتاحیه که جمعی از استادان گروه مهندسی مکانیک، مهندسی برق دانشگاه و تعدادی از اعضای اتحادیه تعمیرکاران حضور داشتند به ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با صنعت شهرستان جهت مهارت آموزی دانشجویان تاکید شد.
این کارگاه با قطعات اهدایی اتحادیه مکانیک شهرستان سبزوار به ارزش بالغ بر ۱۲۰ میلیون تومان و هزینه ۳۵ میلیون تومانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای استفاده علاقه مندان تجهیز شده است.