کارگاه ” اخلاق عمومی در پژوهش” 

مدرس محترم جناب آقای محسن کوشان از دانشگاه علوم پزشکی

زمان:دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱ 

مکان: سالن همایش های بیهقی ساعت ۸ الی ۱۲