قابل توجه مهندسین محترم رشته عمران و دانشجویان سازه و زلزله

کارگاه آموزشی “شرح و تحلیل کاربردی تحلیل غیرخطی پیوست دوم آئین نامه ٢٨٠٠”

مدرس: دکتر حسن باجی استاد دانشگاه ملبورن استرالیا

زمان: یک شنبه ۱۹ دی ماه ساعت ٩ صبح

مکان: سالن همایش های بین المللی بیهقی- دانشگاه حکیم سبزواری

برای شرکت کنندگان گواهی صادر و کارگاه دارای امتیاز می باشد

شرکت برای عموم مهندسین و دانشجویان عمران ازاد است

پوستر۱