در تاریخ دوم و سوم اسفند ۱۳۹۵، کارگاهی با عنوان «بررسی تطبیقی مکتب‌های ادبی ایران و اروپا و دریافت آن در ادبیات معاصر ایران»
برگزار خواهد شد. مدرسان این کارگاه دکتر کتایون شهپرراد و دکتر آذین حسین‌زاده، اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه هستند.
آخرین مهلت ثبت نام یکشنبه یکم اسفند خواهد بود.
علاقه‌مندان برای ثبت نام به دفتر دانشکده ادبیات وعلوم انسانی مراجعه نمایید.
دبیرخانۀ کارگاه: دفتر دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فرانسه.
شمارۀ تماس:
۰۵۱۴۴۰۱۳۰۷۴
 باارائۀ گواهی حضور توسط معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری.