کارگاه ساختار آموزش در امریکا و کانادا به همت مدیریت روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری  با ارائه  پرفسورجواد حدادنیا عضوهیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  در آمفی تئاتر دانشکده نفت و پتروشیمی برگزار شد.