مدیریت روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

کارگاه “ساختار آموزش در امریکا و کانادا”

با ارائه دکتر جواد حدادنیا دوشنبه ۹ آبان ساعت ۱۲ آمفی تئاتر دانشکده نفت و پتروشیمی