به همت مدیریت نظارت ارزیابی دانشگاه”کارگاه طراحی و تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی” با تدریس دکتر حسن نودهی عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم برگزار شد.