با حمایت دانشکده ی معماری و شهرسازی، ویدیوکنفرانسی با عنوان «طرح پرسش پژوهشی در حوزه ی طراحی و معماری» با سخنرانی جناب آقای دکتر سجاد نازی دیزجی از کشور پرتغال و دانشگاه لیزبون برگزار شد.

در این جلسه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری به همراه تعدادی از استادان محترم دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری حضور داشتند و به بحث و گفتگو با دکتر نازی پرداختند. این نشست در سالن همایش بیهقی دانشگاه برگزار گردید.