جلسه معرفی خدمات صندوق پژوهش و فناوری با حضور خانم دکتر رضوی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان در مرکز رشد دانشگاه برگزار شد.
خانم دکتر رضوی ضمن معرفی کلیه خدمات و تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری، به کلیه سوالات و ابهامات جهت دریافت این تسهیلات که شامل شرکتهای دانش‌بنیان و فناور می شد نیز پاسخ دادند.