کارگاه نشریات با عنوان ” بررسی آیین نامه نشریات و شاخص های ارزیابی و رتبه بندی آنها در پرتال نشریات علمی وزارت عتف” 

سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

ساعت ۱۲ الی ۱۴ 

محل سالن بیهقی