کارگاه پژوهشی با عنوان نقد رویه عملی محاکم در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در روز شنبه مورخ ۲۵ آذرماه ۱۳۹۵ با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه قوه قضاییه در محل تالار شریعتی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید. این جلسه که با استقبال پرشور دانشجویان گروه حقوق و گروه فقه و حقوق اسلامی مواجه شده بود میهمانانی را نیز از قضات دادگستری و وکلای دادگستری پذیرا بود. سخنرانان این جلسه جناب آقای محمد حیدری قاضی محترم شعبه ۱۱دادگاه تجدیدنظر تهران و همچنین دکتر علیرضا پوراسماعیلی مدیر محترم گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری بودند.
لینک خبر