دومین جلسه کارگاه اختلالات یادگیری و کارگاه آموزشی «مهارتهای زندگی» با محوریت سه مهارت(خوداگاهی،ارتباط موثر وجرات مندی) توسط مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دومین جلسه کارگاه اختلالات یادگیری با حضور سرکار خانم برابادی روانشناس بالینی مرکز مشاوره در طبقه فوقانی مرکز مشاوره برگزارشد ،با استقبال بی نظیر دانشجویان همراه بود،سومین جلسه کارگاه مذکور نیز هفته های اتی برگزار خواهد شد.

همچنین کارگاه اموزشی «مهارتهای زندگی» با محوریت سه مهارت(خوداگاهی،ارتباط موثر وجرات مندی) برگزار شد.
در این کارگاه که با استقبال بیش از ۱۰۰نفر از دانشجویان همراه بود مهارتهای خوداگاهی ،جرات مندی وارتباط موثر به صورت کار عملی وگروهی توسط جناب اقای فشتنقی روانشناس بالینی مرکز مشاوره اموزش داده شد. این کارگاه به صورت دوره ای بوده وجلسات بعدی این کارگاه در نیمه ابان برگزار خواهد شد،مشارکت فعال دانشجویان در گروه های تشکیل شده درون کارگاه از ویژگیهای بارز کارگاه فوق بود

گفتنی است در ابتدای کارگاه نیز جناب اقای دکتر شاره مدیر محترم مرکز مشاوره دانشگاه به بیان اهداف کارگاهها ی مرکز مشاوره ونقش ان در اگاهی وپیشگیری از مشکلات ارتباطی ورفتاری واسیبهای اجتماعی دربین دانشجویان پرداختند .