کال سنتر( مرکز راهنمایی تلفنی دانشجویان نوورود)

کال سنتر( مرکز راهنمایی تلفنی دانشجویان نوورود) جهت راهنمایی و پاسخ به پرسش های مربوط به ثبت نام الکترونیکی دانشجویان نوورود دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد.

 

 

[table “” not found /]