کتابخانه سروقدی بر غنای تصویری خود افزود

کتابخانه‌ها از مکان‌هایی است که می‌تواند بسته به نوع فعالیت خود به معرفی شخصیت‌ها و مشاهیر جهان بپردازد. در همین راستا، کتابخانه‌ی مرحوم سروقدی با نصب بنری زیبا به بیان و معرفی تصویری ۱۵۰ تن از مشاهیر ایران و جهان پرداخته که در نوع خود اقدامی نو می‌باشد. با این کار دانشجویان رشته‌های مختلف با این بزرگان آشنا می‌شوند و این خود می‌تواند، انگیزه‌ای برای تحقیق و پژوهش بیشتر در خصوص آنان باشد.

شايان ذکر است که خانواده‌ی مرحوم دکتر سروقدی، تمام کتاب‌های وی را به دانشگاه حکیم سبزواری اهدا نمودند.