کتاب “از شرع و شعر” (تاثیر متقابل دین و ادبیات در زندگی و آثار حکیم سنایی) نوشته پروفسور یوهانس توماس پیتر دِبروین با ترجمه دکتر مهیار علوی مقدم عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری توسط  انتشارات هرمس راهی بازار نشر شد.

حکیم سنایی، یکی از بزرگ ترین سخن پردازان پارسی گو و سرایندگان ایرانی در عرصة ادبیات تعلیمی و اندرزی است که در رشد و بالندگی حکمت دینی نقش به سزایی داشت. شعر وی، آمیزه ای است ازحکمت آرمانشهراندیشی و جهان نگری حکیمانه. سنایی، مظهر تحوّل در اندیشه، نوآوری در زبان و شیوه های بیانی و گسترش درونمایه های حکمت آمیز است.

پروفسور یوهانس توماس پیتر دِبروین، نویسنده کتابOf Piety and Poetry (ازشرع و شعر) و استاد ممتاز بازنشستة بخش زبان های شرقی دانشگاه لیدن هلند، تاکنون پژوهش های بسیاری در زمینة شعر و ادب فارسی انجام داده که کتاب حاضر، ازمهم ترین آن هاست. ا کتاب «ازشرع وشعر» از نظر گستردگی، نکته بینی، تازه جویی، روش پژوهش و گستردگی دامنة منابع و مآخذ بر بسیاری از پژوهش های همانند – درقلمرو زبان و ادب فارسی و تاریخ و فرهنگ ایران زمین- برتری دارد. بی گمان، این کتاب می تواند دریچه های جدیدی فراروی پژوهشگران شعر و ادب فارسی بگشاید و مباحث « سنایی پژوهی» راگسترده تر سازد.

ترجمه کتاب« ازشرع و شعر» توسط دکتر مهیار علوی مقدم( عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ) از انگلیسی به فارسی با ترجمه ای منقح و زیبا انجام شده و در  ۴۷۳صفحه و توسط انتشارات هرمس که یکی از معتبرترین ناشران حوزه علوم انسانی است در بهمن ۱۴۰۰ منتشر و وارد بازار کتاب شد.