کتاب “گفتمان حکایت؛ جستاری در تبیین روش” نوشته ژرار ژنت با ترجمه دکتر آذین حسین زاده و دکتر کتایون شهپرراد، اعضای هیات علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری منتشر و راهی بازار نشر شد.

دکتر حسین زاده در شرح این کتاب به روابط عمومی دانشگاه گفت: نظرات ژرار ژنت در  حوزه روایت‌شناسی تا به امروز تنها از طریق ترجمه های پراکنده، نگاه نادرست از زبان انگلیسی، در دسترس پژوهشگران ایرانی قرار گرفته است.

دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری و مترجم این کتاب افزود:  درک روایت شناسی، مستلزم تمیز میان سه شاکله اساسی است: داستان، حکایت، روایت. داستان متشکل از سلسله رخداد یا کنش که شخصی به نام راوی نقلش می کند؛ حاصل کار همانی است که بدان حکایت می گوییم. به دیگر سخن روایت یعنی شیوه تعریف داستان.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ژرار ژنت در این کتاب، افزون بر ارائه تعریفی دقیق از مفاهیم اصلی روایت شناسی و تبیین ساختارهای آن( انواع راوی، انواع روایت، انواع توصیف، انواع زمان)، تحلیلی موشکافانه از رمان مارسل پروست،”در جستجوی زمان از دست رفته” عرضه می‌کند تا گواهی باشد دال بر کارآمدی نقد روایت شناسی در تحلیل داستان، همچنین درک روایت های پیچیده ترجمه گفتمان حکایت که حاصل همکاری مستقیم نویسنده و مترجمان حد فاصل سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶است، از سوی مرکز ملی کتاب فرانسه (CNL)به عنوان اثر برتر و شایسته تقدیر معرفی شده است.

عضو هیات علمی گروه زبان فرانسه دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: این کتاب مبنای اصلی تمامی پژوهش هایی است که امروزه در گستره روایت‌شناسی انجام می شود. مفاهیم بررسیده، کمک شایانی است برای تحلیل رمان، خواه معاصر، خواه کهن به ویژه از دیدگاه تطبیقی.