کتاب دانشگاه ها و توسعه منطقه ای” با ترجمه دکتر امیرحسین کیذوری، عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی چاپ و راهی بازار نشر شد.

متن خبر انتشار این کتاب بر روی وب سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را در ادامه خواهید خواند:

چاپ کتاب دانشگاه ها و توسعه منطقه ای

  کتاب دانشگاهها و توسعه منطقه ای ارزیابی منتقدانه از تنش ها و تناقضاتویراسته ی رومولو پینیرو، پاول بنورث و گلن جونز توسط دکتر امیرحسین کیذوری عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر مجتبی غلامیان ترجمه و در ۳۰۷ صفحه به بهای ۶۵۰ هزار ریال از سوی انتشارات موسسه راهی بازار نشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه این کتاب با دیباچه دکتر مقصود فراستخواه در پنج بخش تدوین شده و در مورد کتاب چنین بیان شده است: در این کتاب، شیوه هایی را که دانشگاهها و نظام های دانشگاهی به وسیله آن به مجموعه روبه افزایش فشارهای اجتماعی پیرامون تعامل منطقه ای پاسخ می دهند، مورد بررسی قرار می دهیم. در برخی از دانشگاهها، شیوه عکس العمل و پاسخ آنها در برابر این فشارها به نحوی بوده است که مجموعه جدید ازفعالیتها حول ایده رسالت منطقه ای ایجاد شده است. همچنین بحث ما در این کتاب آن است که برخلاف آنچه که در ادبیات پژوهش کنونی از آن حمایت می شود، این امر فرآیند پیچیده ای بوده است و ضمن آن، رسالت منطقه ای نیز رسالتی پیچیده است. عدم موفقیت در تصدیق و بررسی این نوع پیچیدگی، منجر به شرح سطحی وتوصیه های تجویی (توسط سیاستگذاران و پژوهشگران) درباره نقش دانشگاهها در توسعه منطقه ای شده است.

 

لینک خبر بر روی سایت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی