کتاب «ماه‌منیر و خوب‌چهره» با تصحیح و تحقیق دکتر میلاد جعفرپور عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر احسان احمد عضو هیات علمی دانشگاه پنجاب پاکستان توسط انتشارات  دکتر محمود افشار منتشر شد.

در معرفی این کتاب آمده است:

ماه‌منیر و خوب‌چهره داستانی است متاخر از گنجینه ادب غنایی فارسی در شبه‌قاره هند و روایت دلباختگی ماه‌منیر، فرزند عرب‌شاه، به خوب‌چهره، دختر ابونصر بازرگان است که داستان‌پردازی ناشناس آن را به زبانی ساده نگاشته است. در این روایت عاشقانه هفت داستان مستقل نیز از زبان ماه‌منیر و خوب‌چهره خطاب به یکدیگر نقل شده که شامل مضامینی چون جوانمردی، وفاداری در عشق و … است.
متن این داستان که تا کنون در ادب فارسی ناشناخته مانده بود، اینک با مقابله دو نسخه تصحیح شده و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.