کرسی ترویجی با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حمایت انجمن ایرانی تاریخ اسلام و نیز حمایت بنیاد دایره المعارف اسلامی در محل این مرکز در تهران و با عنوان «رویکرد تاریخنگاری و تاریخ نگری در سبزوار» برگزار شد.

در این نشست، دکتر علیرضا اشتری تفرشی، استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری، به عنوان ارائه دهنده به طرح دیدگاه  های خود در باب اهمیت تاریخ نگاری و تاریخی گری در سبزوار قرون اسلامی و راهکارهای بازشناسی و بازیابی نقش این میراث در جایگاه امروزی علم و فرهنگ در ایران و جهان پرداخت.

در این نشست، دکتر سید ابوالفضل رضوی، دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران و نگارنده کتاب و اثر پژوهشی «درآمدی بر تاریخنگاری ایرانی اسلامی» و خانم دکتر سیده رقیه میر ابوالقاسمی، استادیار بنیاد دایره المعارف اسلامی و نگارنده کتاب و اثر پژوهشی «تحول گفتمان در گزارش واقعه عاشورا» نیز به عنوان ناقدان و داوران جلسه به طرح دیدگاه های علمی خود در باب نظریات مطروحه پرداختند.

در پایان جلسه، راهکارهای و پیشنهادات علمی و اجرایی در خصوص توسعه مطالعات تاریخی و فرهنگی در حوزه تاریخنگاری و تاریخی گری سبزوار، با در نظر گرفتن عوامل نقش آفرینی چون آموزه ها، اعتقادات و خِرَد شیعی، اندیشه های دیوانسالارانه ایرانی و ایرانشهری و حضور زبان فارسی به عنوان عامل وحدت بخش جهان ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است این نشست، جزئی از اهداف و نقش آفرینی های دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در راستای تعامل علمی با شورای عالی انقلاب فرهنگی و جامعه علمی کشور بوده است.