دکتر علوی. فلسفه:
چهل و پنجمین کرسی علمی ترویجی

عنوان : ذره ای شدن قومیت یا فروکاست هویت قومی به هویت طایفه ای در ایران (مطالعه موردی: قوم بختیاری)

ارائه دهنده : دکتر علی قربانپور ( عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم سبزواری)

ناقد اول: دکتر صدیقه نصری فخر داوود
( استادیار گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم)
ناقد دوم: دکتر حبیب الله فاضلی
(استادیار  علوم سیاسی دانشگاه تهران)

مدیر جلسه: دکتر مهدی گلدانی
(عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه حکیم)

زمان برگزاری : سه شنبه ۲۱ آذر ساعت ۸ صبح
مکان حضوری: دانشگاه حکیم سبزواری – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – طبقه سوم – تالار ابن یمین

مکان مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4
ورود همگان آزاد است.