کرسی علمی ترویجی” آرمان شهر از مدینه فاضله فارابی تا ناکجاآباد سهروردی، مطالعه ای تطبیقی میان فارابی و سهروردی”

 کرسی علمی ترویجی

 عنوان کرسی:
آرمان شهر از مدینه فاضله فارابی تا ناکجاآباد سهروردی، مطالعه ای تطبیقی میان فارابی و سهروردی

 ارائه دهنده:
دکتر سید محمد کاظم علوی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

 ناقد اول:
دکتر مجید ملایوسفی، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 ناقد دوم:
دکتر محسن جاهد، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 مدیر جلسه:
دکتر روح الله زینلی، استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

 زمان:
سه‌شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۲

 مکان:
تالار اسرار، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه حکیم سبزواری

 لینک حضور مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4