کرسی علمی ترویجی”ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تاکید بر آیات قرآن کریم و برتری آن بر سایر الگو های اشتغالی زنان “

دانشکده الهیات و معارف اسلامی برگزار می کند:
کرسی علمی ترویجی با عنوان ، “ارزشمندی اشتغال زنان روستایی با تاکید بر آیات قرآن کریم و برتری آن بر سایر الگو های اشتغالی زنان( گرندد تئوری) “

ارائه دهنده، دکتر سیده سمیه خاتمی ،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

ناقد خارجی ، خانم دکتر ناهید مشایی عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد

ناقد داخلی، آقای دکتر احمد رزمخواه، عضو هیات علمی گروه معارف دانشگاه حکیم سبزواری
✍️مدیر جلسه، دکتر روح الله زینلی
⏱جلسه حضوری زمان سه شنبه ۱۲ دی ساعت ۱۲ تالار اسرار لینک حضور مجازی

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/skh-yyx-e2w