چهل و چهارمین کرسی علمی ترویجی
عنوان
منطق دیالوگی و بازخوانی خطوط نانوشته در قرآن کریم
ارئه دهنده:
دکتر فرزاد دهقانی؛ استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.
ناقد اول: دکتر ابراهیم اقبال؛ دانشیار دانشگاه تهران.
ناقد دوم: دکتر جواد سلمان زاده؛ استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.
مدیر جلسه: دکتر محمد مصطفائی؛ استادیار دانشگاه حکیم سبزواری.
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲/ ساعت ۱۳
مکان حضوری: تالار اسرار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، طبقه سوم، ضلع شمالی.
لینک مجازی: https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4