موضوع:
تجلی کارکردهای ایزدبانو اشی در زنان شاهنامه

ارائه دهنده:
دکتر زهرا جمشیدی ( استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری)
ناقد داخلی:
دکتر مهیار علوی مقدم (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری)
ناقد خارجی:
دکتر مرتضی محسنی ( استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران)
مدیرجلسه:
آقای دکتر حسن دلبری (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی)
زمان:
یکشنبه ۲۰/ ۹/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۵
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم، کلاس ۳۰۵ لینک مجازی:

 

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg