🔹کرسی علمی-ترویجی با موضوع:
بررسی انتقادی امثال و حکم فارسی مبتنی بر نظریه ایدئولوژی کاذب
🔸ارائه دهنده:
دکتر مهدی رحیمی، استادیار گروه ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری
🔹ناقد داخلی:
دکتر زهرا جمشیدی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
🔸ناقد خارجی:
دکتر محمدحسن حسن زاده نیری، دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
🔹مدیرجلسه:
دکتر محمد کیانی دوست، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
🔸زمان:
‌شنبه ۱۲/ ۹/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰ دانشکده ادبیات و علوم انسانی، طبقه سوم، تالار اجتماعات