دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری رگزار می کند:

کرسی علمی ترویجی دو گام عرفانی در زدودن ابهام از فلسفه خلقت در تفاسیر قرآنی

زمان: یکشنبه ۲۴ اسفند – ساعت ۲۰

مکان: سامانه مجازی دانشگاه حکیم سبزواری

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-un2-yqy