کرسی علمی_ترویجی
موضوع: بازنگری در قلمرو مفهومی و روشی دانشگاه مدرن:فرآیند حرکت از فرم به محتوا
 ارائه دهنده: دکترولی اله رمضانی( استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری)
 داور:دکترحسین میرزایی(استادیار گروه مطالعات فرهنگی وانسان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)
 داور:دکترامیرحسین کیذوری( دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری)

 مدیرجلسه:دکترحسین قدرتی(دانشیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری)
 زمان: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
 مکان: سالن دکترعلوی مجتمع علوم انسانی طبقه سوم ضلع شمالی
 لینک شرکت به صورت مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4